REGULAMIN I ROZKŁAD DNIA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO ,,PROMYK”

1. Przedszkole działa przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i ustalonych w kalendarzu wydarzeń i uroczystości przedszkolnych z początkiem roku szkolnego.
2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 17.00.
3. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń oraz uiszczenie wpisowego.
4. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odbierane przez osoby pisemnie do tego upoważnione.
5. Dziecko powinno być zaopatrzone w buciki zmienne oraz w dodatkowe ubranko w razie zabrudzenia.
6. Dziecko przynosi ze sobą śniadanko w specjalnie do tego przeznaczonym i podpisanym pojemniczku.
7. Przedszkole zapewnia obiady przygotowywane przez firmę cateringową, za które rodzice ponoszą dodatkową odpłatność.
8. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe. Nie należy przyprowadzać dziecka chorego lub z objawami choroby.
9. Chorobę dziecka lub każdą dłuższą nieobecność dziecka należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy (w związku z odliczeniem kosztów wyżywienia).
10. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wychowawczyni wraz z podaniem przybliżonego czasu nieobecności dziecka.
11. Dzieci nie powinny przynosić do placówki zabawek bądź innych wartościowych rzeczy. Za przyniesione przez dziecko zabawki/rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
12. W przedszkolu realizowany jest program „Wokół przedszkola” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba-Żabińskiej, który jest zgodny z obowiązującą podstawą programową.
13. W przedszkolu realizowane są za dodatkową opłatą zajęcia dodatkowe.
14. Informacje o rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca.
ROZKŁAD DNIA


7.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące
realizacji pomysłów dzieci, zabawy: konstrukcyjne,
manipulacyjne, tematyczne, ćwiczenia
ogólnorozwojowe.
Kontakty indywidualne z rodzicami.

8.30 – 9.00 – Zajęcia poranne

9.00 – 9.45 – Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne,
samoobsługowe. Śniadanie.

9.45 – 10.00 – Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.

10.00 – 11.00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie
z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

11.00 – 11.30 – Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.

11.30 – 12.00 – Zajęcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela.

12.00 – 13.00 – Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w
tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-
ogrodnicze, spacery i wycieczki.

13.00 – 13.30 – Przygotowanie do obiadu. Obiad. Zabiegi sanitarno-higieniczne.

13.30 – 14.00 – Relaksacja: słuchanie bajek, muzyki wyciszającej.

14.00 – 17.00 – Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci.
- Gry i zabawy stolikowe.
- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi.
- Podwieczorek.
- Porządkowanie sali.
- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- Rozchodzenie się dzieci do domu.

Przedszkolowo.pl logo